Categorieën

Informatie

Fabrikanten

Leveranciers

  • AGM (Asiangear bv)
  • BCD
  • Berner
  • Bhir
  • BMS webshop

Artikel 1:

1   BMS bv, Gevestigd te Purmerend, KvK-nummer 36051233, wordt in deze algemeen aangeduid als verkoper .

2   De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3   Partijen zijn verkoper en koper samen.

4   Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namen verkoper.

2  Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen. Door akkoord te zijn gegaan met de bestelling tekent u zowaar als akkoord en kennis heeft genomen met de voorwaarden in deze.    

Artikel 3: Betaling

1 De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reservering wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

2  Betaald koper niet op tijd, dan is hij in gebreken. Blijft koper in gebreken, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betaling heeft voldaan.

3  Blijft de koper in gebreken, dan zal verkoper tot invordering overgaan, De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de verkoper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

4  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5  Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht da afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

1  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2  Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen

4 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financieel en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in (Het bij het invoegen van de gegevens betreffende opruiming c.q. gebruikte aanbod word alsnog de consequenties omschreven) en is er geen spraken meer van verborgen gebreken.

4 Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5 In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

1 Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 7: Onderzoek, reclames

1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van 9af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijk termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort  koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen met partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

2 Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten verlies van geleverde goederen moeten binnen 7 werkdagen na de dag van aflevering van goederen door koper bij de verkoper worden ingediend.

3 Bij gegronde verklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om te herstellen of opnieuw te leveren of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4 Gering en/of in de branche gebruikelijk afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6 Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 8: Monsters en modellen

1 Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan word het vernoemd slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

2 Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmeldingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 9: Levering

1 Levering geschiedt af fabriek / winkel / magazijn’ Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem afgeleverd of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3 Indien koperafname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

4 Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5 Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6 Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreken stellen.

7 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dis anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper i bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 10: Overmacht

1 kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

2 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper worden verlangd zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmogelijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

3 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper , tenzij zulks aan verkoper te wijten is.

4 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet  als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen. Dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichting kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekend brief.

Artikel 11: Overmacht en rechten

1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid Burgerlijke Wetboek

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retenrecht

1 De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en zaken terugnemen.

2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan spraken van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

3 Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4 Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken en verzekerd houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en polis op eerste ter inzage te geven.

5 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conforme afspraak heeft betaald.

6 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1  Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten

Artikel 14: Klachtplicht

1 Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2 Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 15: Garanties

1 Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper gegarandeerd dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke ingebruikneming door koper.

2 De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin ook als inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

3 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het bekochten hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

4 Indien de door verkoper verstrekt garantie betrekking heeft op een door een derde  geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 16: Toepasselijk recht

1 Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3 Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 17: Forumkeuze

1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.