Categorieën

Informatie

Fabrikanten

Leveranciers

  • AGM (Asiangear bv)
  • BCD
  • Berner
  • Bhir
  • BMS webshop

Voorwaarden gebruikte artikelen, hier word gesproken over gebruikte onderdelen indien niet eens met onze voorwaarden stellen wij het op prijs niet tot bestellen over te gaan.

Zie ook: voorwaarden nieuwe artikelen

1. Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
De Internet site BMS-parts richt zich uitsluitend op de Europese markt.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling.
De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail.
Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. (11)

3. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de besteldatum.
Indien wij uw betaling niet binnen 7 dagen hebben ontvangen gaat de bestelling terug in de webwinkel.
U kunt dan het artikel opnieuw bestellen.
Indien wederom geen betaling binnen de 7 dagen gaat u IP-adres op slot voor verdere bestellingen.

4. Meerderjarig of toestemming
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd en is het bekend dat het gebruikte onderdelen betreft waarvan de levensduur niet bepalend is.

5. Levertijd
Afhankelijk van de beschikbaarheid zal BMS-parts haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 7 werkdagen (na betaling) de bestelling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor latere levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer.
De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd. Zodra de te leveren producten aan Post.nl, is afgeleverd gaat het risico over op de koper door het invoeren van eigen keuze. wij adviseren ophalen of verzekert bestellen indien u voor de goedkope betel keuze stelt u BMS-parts vrij van verantwoording.
Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.Indien de levertijd van meer dan 30 dagen, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet leverbaar is, zal BMS-parts de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Indien om welke rede dan ook het bestelde product niet meer wenst of de verzendkosten niet (nogmaals) wil voldoen zal er 25% op het artikel (exclusief verzendkosten) worden ingehouden en het resterende bedrag worden overgemaakt.

6. Verzending
De keuze van de wijze van verzending / ophalen is aan de koper.
Het is van belang dat u de voorwaarde leest. Door het akkoord te verklaren zijn onze voorwaarde u bekend.
U koopt een gebruikt product en er bestaat een risico.

Op dit moment is het door ons goed bevonden.

Wij gaan nooit te nimmer de verzenkosten vergoede of over tot terugbetaling indien wij het product niet hebben kunnen nazien op ons eigendom of gebrek u heeft 30 dagen na factuur datum het aan ons adres aan de balie retour te doen, verzenden aan ons adres word als niet ontvangen beschouwd en gaat retour afzender. 

BMS-parts is niet verantwoordelijk voor kwijtraken van pakketten indien niet de juiste verzend optie is gekozen. BMS-parts adviseert daarom verzekerd te bestellen of op adres op te halen.

De verzendkosten zullen alleen gelde als BMS-parts de foutieve melding goed keurt.Ook zullen onze verzegelingen intact moeten zijn

7. Rembours (alleen onder schriftelijke email onze toestemming)
Indien een bestelling gewenst onder rembours moet en deze rembours kosten en administratie kosten €20,- vooraf heeft voldaan kan er pas worden overgegaan worden tot verzenden aan de koper, maar wordt geweigerd of niet afgehaald van het postkantoor zijn alle verdere handelingen voor de koper en is BMS-parts hiervoor niet aansprakelijk en zal er geen terugbetaling van kracht zijn.
Na schriftelijk overleg moet het rembours bedrag vooraf voldaan te zijn en resterende betaling aan de aanbieder vervoer bedrijf worden voldaan.

8. Prijzen
De door ons genoemde prijzen is BTW vrij en vallen onder de margeregeling dus niet aftrekbaar van de belasting en in Euro, maar exclusief verzendkosten en gewicht bepalend. BMS-parts heeft echter wel de verplichting 21%btw af te dragen over de marge. helaas is er geen mogelijkheid de vermelding van 21% btw te verwijderen welk betekend dat het er wel staat maar niet is berekend.

9. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.
Alle geschillen via een rechter is alleen in plaats de woonplaats BMS-parts aanvaardbaar.
Mogelijke onduidelijkheden van de consument komt meestal door slechte inlees van inhoud hierop zal BMS-parts de regels weerleggen aan klager en zoals hier openbaar bekend maken.

10. Iets verkeerds of stuk ontvangen?
Onderdelen die niet staan omschreven als bijvoorbeeld “kabelboom” waar een zekeringkastje nog aan zit en er zekeringen ontbreken of stuk zijn behoren niet tot die aankoop van de kabelboom.

Dus is er geen spraken van ruil of garantie mogelijk of spraken van in gebreken te zijn.
velg – front” een velg met rotte wiellagers is jammer, maar behoren ook niet bij de aankoop van de velg  er bestaat na langdurig liggen of aanzet van corrosie dat de lagers beschadigdraken voor een meer prijs kunnen wij de lagers vooraf demonteren en monteren dat kan alleen op verzoek per E-mail en betaling.
tank”indien er een stukende vlotter of tankdop aan zit is dat jammer maar behoort niet bij de aankoop van de tank er word specifiek alleen gesproken over de tank en niets anders.
motorblok” er kan olie inzitten maar ga er niet vanuit. Er kan een ontsteking inzitten maar ga er niet vanuit dat die nog werkt, er kan een cilinder of oliepomp op zitten, maar ga er nu niet vanuit dat die werken. Er kan een koppeling op zitten of een start motor, maar ga er nu niet vanuit dat die werken. Deze onderdelen heeft u gratis mits deze onderdelen omschreven vermeld staan, dan pas zit dat bij de prijs inbegrepen en moet het goed zijn mits anders vermeld.
Mocht er om goede reden en onze toestemming het product terug bezorgd worden dan dienen de gratis onderdelen er allemaal weer bij te zitten anders is er zeker geen spraken van retoursbetaling (.5).

11. Overmacht
Indien BMS-parts door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestaand.
Indien de overmacht toestaand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
Onder overmacht van BMS-parts wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestaand op de hoogte stellen.

12. Garantie C.Q. Omruilgarantie.
Op gebruikte producten is BMS-parts tot geen verdere garantie gehouden dan die welke BMS-parts dan zelf bepaald.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van BMS-parts liggen, komt de mogelijke garantie te vervallen.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
De wet op kopen op afstand van 7 dagen is hierbij dan ook verlegd naar 30 dagen en dan alleen geldig bij terugbrengen op ons adres aan de balie tijdens onze bezoektijden en vooraf schriftelijk gemeld in die orde zoals zijn geleverd.

Wij accepteren geen terugzending van het product per post en zal dan ook worden geweigerd en terug afzender gaan. Mits schriftelijk anders overeen gekomen en dan nog beroept BMS-parts zich op deze opmaak van voorwaarden.
BMS-parts is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald .

13. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor BMS-parts in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal BMS-parts niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van BMS-parts .
De klant vrijwaart BMS-parts te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van BMS-parts blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat BMS-parts de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door BMS-parts ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van BMS-parts

met vriendelijke groeten BMService + BMS-parts