Home

Home

Verkoop van accuzuur. Mag dat?

Nee, accuzuur mag niet meer los verkocht worden!
Vanaf 1 februari 2021 is dit onder nieuwe wetgeving niet meer toegestaan.

Vanaf deze datum is de EU verordening 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven van toepassing. Deze vervangt reeds bestaande wetgeving en heeft als doel ervoor te zorgen dat bepaalde stoffen waar zelfgemaakte explosieven mee gemaakt kunnen worden niet meer vrij verkocht kunnen worden. Deze wet bestond op al, maar in de herziening van de wet zijn een aantal veranderingen aangebracht. Zo zijn een tweetal nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst van stoffen die niet meer vrij verkocht kunnen worden. Ze mogen alleen verkocht worden aan particulieren als deze een speciale vergunning kunnen overleggen. Verkoop tussen bedrijven en professionele gebruikers is wel toegestaan, maar daarvoor gelden een aantal nieuwe verplichtingen. Voor u is het onder andere van belang om te weten dat zwavelzuur aan deze lijst is toegevoegd.

Concreet betekent het volgende:
- Zwavelzuur met percentages tussen de 15% (g/g) en 40% (g/g) mag niet meer verkocht worden aan een particulier zonder dat deze een vergunning aan u kan tonen. Deze wordt afgegeven door de Inspectie Leefbaarheid en Transport (www.ilent.nl). Onder de 15 % (g/g) is het nog wel toegestaan zwavelzuur te verkopen. Boven de 40 % (g/g) is het verboden deze aan particuliere gebruikers te verkopen.
- Mocht u zwavelzuur verkopen aan bedrijven of professionele gebruikers, dan dient u bedrijfsgegevens en identiteit te controleren en bent u verplicht om de gegevens te bewaren voor een periode van 18 maanden. U dient tevens te controleren dat het daadwerkelijk voor de uitoefening van een beroep of werk gebruikt zal worden en u dient uw zakelijke klant op de hoogte te stellen van het feit dat zwavelzuur onder de eerder genoemde wetgeving valt. Bovendien geldt te allen tijde de plicht om binnen 24 uur een verdachte transactie, een vermissing of een diefstal te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Dat kan telefonisch op 088 154 00 00 of per mail via brecursoren@belastingdienst.nl. Als een u (online) platform bezit waarbij u deze accu's verkoopt bent u verplicht om na 1 februari 2021 u verkopers te wijzen op deze verandering in de wetgeving.

Meer informatie over de wetgeving kunt u vinden op www.nctv.nl/aanslagmiddelen